Garantija un atteikuma tiesības

Garantija un atteikuma tiesības

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RB PASAULE””, vienotais reģ.Nr. 40103612041, lūdz klientu iepazīties ar interneta veikala vietnes www.vakuums.lv preču garantijas noteikumiem un atteikuma tiesībām.

Atteikuma tiesības 

1.Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no Līguma un atgriezt vietnē www.vakuums.lv iegādātās preces atpakaļ SIA “RB PASAULE” (turpmāk –Pārdevējs). Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

2.Termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kurš nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ieguvusi preci valdījumā.

3.Pircējs informē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot: a) Standarta atteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt šeit; b) citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma.

4.Atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu nepieciešams iesniegt Pārdevēja internetveikala telpās vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: info@vakuums.lv. Ja netiek izmantota veidlapa, nepieciešams norādīt –pasūtījuma numuru, datumu, kad pasūtījums iegūts valdījumā, vārds/uzvārds, atgriežamās preces nosaukums, norēķinu konts, uz kuru pārskaitīt atmaksu.

5.Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņošanas fiziski atgriezt preci Pārdevējam.

7.Preci var atgriezt Pārdevēja internetveikalā kopā ar aizpildītu veidlapu vai nosūtīt uz Pārdevēja faktisko adresi, Zemitānu ielā 9, LV-1012.

8.Pārdevējs bez pamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Naudas atmaksa notiek uz atteikuma veidlapā norādīto kontu.

9.Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam nosūtīšanas atpakaļ apliecinājumu.

10.Ja Pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kurš nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Pircējam piegādes papildus izmaksas. Preces atgriešanas izdevumus Pārdevējam sedz Pircējs.

11.Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības saglabāšanu. Preci nepieciešams atgriezt tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot lietošanas instrukciju vai citus papildus dokumentus.

12.Atteikuma tiesību izmantošanas laikā Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt tirdzniecības vietā). Saskaņā ar patērētāju tiesības regulējošajām normām Pircējam ir jārūpējas, lai prece netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī saglabātu tās oriģinālo komplektāciju. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, Pārdevējs patur tiesības vērsties pret Pircēju, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.

13.Slēdzot distances līgumu, Pircējs atteikuma tiesības nevar izmantot: a) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijas vai ir nepārprotami personalizētas;

b) tādu preču iegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām derīguma termiņš ir mazāks par 14 (četrpadsmit) dienām; c) tādu aizzīmogotu preču iegādei, kas nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kas pēc iegādes ir atvērtas ;d) tādu preču iegādei, kas pēc piegādes savu īpašību dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām; e) tādu preču iegādei, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā.

Garantija

Interneta veikalā www.vakuums.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija un garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

1.Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts: a) pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem; b) aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru vai www.vakuums.lv internetveikalā. Servisa pakalpojumu saņemšanai nepieciešams uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu) un nogādāt preci autorizētajā ražotāja servisa centrā vai www.vakuums.lv veikalā pilnā komplektācijā. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

2.Ražotāja garantijas nosacījumi kuri neattiecas uz Ražotāja garantiju: a) Uz aksesuāriem, kas ietilpst iegādātās preces komplektā/vai garantija ir ierobežota (elektriskā sprieguma elementi, antenas, tālvadības pultis, kabeļi un vadi. b) Uz komplektējošo detaļu nomaiņu, kuru nolietojumu un nodilumu nav iespējams novērst.

3.Ražotāja garantija nav derīga sekojošos gadījumos: a) precei lietošanas procesā radušies mehāniski bojājumi; b) bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja; c) bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas rezultātā (dabas stihijas, zibens, ugunsgrēka, u.c. gadījumos); d) gadījumos, ja nav ievēroti pārdevēja vai ražotāja preces lietošanas instrukcijā norādītie lietošanas, glabāšanas un transportēšanas nosacījumi; e) gadījumos, ja izstrādājums netiek izmantots pēc nozīmes vai tiek izmantos profesionālā nolūkā. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

Garantijas nosacījumi, kas šeit nav minēti, tiek regulēti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem preču garantijas jomu regulējošiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums info@vakuums.lv vai +371 20609005.